Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

عنکبوت جالب با نقش صورت انسان در ایران

عنکبوت جالب با نقش صورت انسان در ایران


سال گذشته در اخبار خواندم یک خبرنگار ژاپنی عکس عنکبوتی را به جهان مخابره کرد که پشت ان تصویر صورت یک انسان مشاهده میشد .در سایت ها هم منتشر شد .همان عکبوت با تصویر زیبا تر را در شهرستان رودسر عکس برداری کردم .تصاویر دیگری هم از این جنس در بهشهر مشاهده کردم .این عنکبوت ها از خانواده Thomicidae هستند.تصاویر این گونه را در زیر نشان داده ام .گونه های بسیاری از آنها برای اولین بار در سایت حشرات ایران منتشر کرده ام .با کلیک بر روی نام این خانواده تصاویر زیبا وگونه های متنوع دیگر را که در مناطق مختلف کشور عکس برداری کرده ام مشاهده فرمائید .این ها گونه های تا میسیدای ایرانی هستند .     سید محمد تقوی اهرمی مرداد