Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

Argiopidae بزرگترین عنکبوت های ایران


بزرگترین عنکبوت های ایران


در سراسر کشور عنکبوت های متنوع با اندازه های حدود 2میلیمتر الی حدود 3سانتیمتر عکس برداری کرده ام .بزرکترین گونه عنکبوت مربوط میشود به گونه Argiope bruennichخانواده Agriopidae .اندازه جنس ماده حدود 25 الی 30 میلیمتر وجنس نر8 الی 10 میلیمتر .طیف وسیعی از این گونه که در رنگ آمیزی و اندازه مختلف وجود دارند را با نام علمی Argiope bruennich می نامند .

اندازه این گونه ها که شخصا تصویر برداری کرده ام در پائین عکس  قید شده.نوع نر در نزدیکی نوع ماده ودر مواردی داخل تور تنیده شده ماده بسر میبرند که در یکی از تصاویر زیر نشان داده شده.تمامی گونه های با رنگ آمیزی گورخری باریک وچاق را در جنگل های شمال کشور عکس گرفتم وگونه دیگر ازاین خانواده با نام علمی Argiope lobata در اطراف تهران وقزوین مشاهده کردم .این گونه را پشت نقره ای مینامند هر دو گونه در فاصله تا یک متری زمین در داخل بوته های اطراف راه ها در تار تنیده شده گسترده خود بیشتر دیده میشوند .برای انسان بی خطرند وحالت تهاجمی ندارند .در اروپا به  آنها عنکبوت زنبور شکارچی مینامنددر ایران مانند بسیاری از حشرات بی نام ونشان در اطراف ما بسر میبرند . میتوانیم به فارسی عنکبوت گنجی (گنج زنبوربزرگ خرمائی به زبان اهالی جنوب است ما هم همین نام را برای آنها انتخاب میکنیم عنکبوت گور خری هم میتوان نامید ).نوع نر پس از جفت گیری میمیرد یا توسط نوع ماده خورده میشود .البته من این دو را مدت ها کنار یکدیگر مشاهده کردم شاید هنوز به مرحله جفت گیری نرسیده بودند .وقتی به این نوع عنکبوت ها زیاد نزدیک میشوید روی تا رخود بشدت تکان میخورند .اغلب توانسته ام روی دستم از آنها عکس بگیرم .با اینکار می توان اندازه طبیعی آن ها را با مقایسه دست تشخیص داد .سید محمد تقوی اهرمی مرداد 1395

 

         
 Argiope bruennichi-  Argiope bruennichi-نر وماده  Argiope bruennichi-نر حدود 9میلیمتر  Argiope bruennichi-ماده حدود25 م.  Argiope bruennichi
         
 Argiope bruennichi  Argiope bruennichi  Argiope bruennichi-شکم چاق 3 سانتیمتر  Argiope bruennichi-شکم چاق حدود 3 سانتیمتر  Argiope bruennichi-شکم چاق حدود 3 سانتیمتر
         
 Argiope bruennichi-نر  Argiope bruennichi-نر  Argiope bruennichi-نر  Argiope bruennichi-ماده  Argiope  نام گونه مشخص نشد
         
 Argiope bruennichi  Argiope  نا مشخص  Argiope lobata  Argiope lobata  Argiope lobata