Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

Chrysididae - زنبور جواهر پرنده ایران

Chrysididae زنبور جواهر پرنده ایران خانواده 

این زنبوز با عالی ترین رنگ آمیزی وزیباترین رنگهای متالیک موجود در جهان نمایشی از قدرت خلاقه خداوند تبارک تعالی را نشان میدهد .رنگهائی که در اثر تابش نور زمینه رنگ ها بسرعت عوض میشود .نام علمی این زنبور Stilbum cyanurum  واز خانواده Chrysididae است.


 گونه هائی از این خانواده را میتوانید در سایت حشرات ایرا ن قسمت گالری وزنبورها Chrysididae ملاحظه فرمائید . عکس ها را شخصا در یهشهر شهر زنبور های زیبا گرفته ام وبرای اولین بار در ایران نشان داده میشوند .سید محمد تقوی اهرمی