Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

مگس های سبز ایرانی وروش شناسائی آنها

   مگس های سبز ایرانی وروش شناسائی آنها   


هنگام گردش در طبیعت با حشرات و بند پایان متنوعی رویرو میشویم .بسیاری از آنها برای عموم مردم ناشناخته است .از جمله مگس سبز یا به مفهوم در ست تر مگس های سبز که برنگ های زیبای سبز طلائی ومتالیک وابی مایل به سبز وزرد در اندازه های متفاوت است.مشهورترین ومتنوع ترین این مگس ها در 4 جنس ودر سه خانواده قرار دارند .البته گونه های زیادتری هستند که از نظر فراوانی در درجه بعدی قرار دارند ومن گونه هائی که با آنها بیشتر برخورد میکنیم را معرفی میکنم .شما میتوانید با کلیک روی نام علمی خانواده که اشاره میشود با عکس های گالری مگس ها آشنا شوید.کلیه خانواده مگس ها درسایت حشرات ایران زیر مجموعه Flies قرار دارند.

شناسائی گونه های مگس های سبز به دلیل تنوع بسیار مشکل است وکار افراد متخصص در رشته حشره شناسی است .

تا آنجائیکه من با این حشرات آشنا هستم تفاوت های آنها رابر اساس تجربه خودم بیان میکنم امیدوارم مفید واقع شود .

از این گونه ها عکس های زیادیگرفته ام که آنها را در دو گروه

پشت مو دار و

پشت بدون مو وبراق

تقسیم بندی کرده ام .تمامی گونه های جنس Lucilia پشت مودار وگونه های Chrysomya پشت بدون مو وصافبراق هر دو مربوط به خانواده مگس آبی Blue Bottle Fly با نام علمی Calliphoridae هستند.

گونه های دو جنس از خانواده مگس خانگی Muscidae بنام علمیNeomyia و Pyrellia نیز شباهت بسیاری با جنس Lucilia دارند .پشت مو دار که با کمی دقت تفاوت اساسی آنها را میتوان تشخیص داد . سینه کلیه مگس ها ی سبزاز رو سه بخش است اول بالائی که زیر سر قرار دارد (هر ردیف دو مو ،یک مو کاملا چسبیده به سر) ودوم در وسط (هرکدام سه مو) وسوم که بشکل نیم کروی چسبیده به شکم ( در همه گونه ها چند مو پائین دارد ولی من این قسمت را جزئ طرح شناسائی منظور نکرده ام ).موهای پشت سینه گونه های مو دار یا لوسیلا در چهار ردیف عمودی وهر ردیف 5 مو دارد .در جنس نئومیا در دو ردیف وسطی فقط هر کدام سه مو دارند.سینه وسطی در دو ردیف وسط تنها دو مو دارد .در سه تصویر زیر گونه مودار ، بدون مو و سینه وسطی فقط هر ردیف سه مو نشان داده میشود . هر کدام از این سه مورد دارای گونه های متعددی است که در گالری این سایت تعدادی که در ایران پیدا کرده وشخصا تصویر برداری کرده ام اورده ام .تصاویر متعددی برای مقایسه وآشنائی ذیلا نشان داده میشود .البته گونه Pyrellia دارای رنگ آبی متالیک وویژگی خاص خود.

 
 Lucilia پشت مو دار  Chrysomya   پشت بدون مو  Neomyia    یک ردیف بدون مو  
 
Lucilia    پشت مو دار Chrysomya     پشت بدون مو Neomyia   دو ردیف وسط کم مو  
 
 Gymnocheta نمونه مگس      یک نمونه مگس نر   یک نمونه مگس ماده  
   
  یک نمونه مگس ماده   یک نمونه مگس نر    

 


گونه های جنس Gymnocheta در خانواده مگس های تا شینیدا هم شباهت بسیار نزدیکی با جنس Lucilia دارد .حالت سر رو به بالاقرار دارد بعلاوه دو طرف شکم ودرحوالی بالا ها دارای مو های زیادی است .این مگس ها به نام مگس سبز شکارچی معروف اند .تشخیص این گونه از سایر مگس های سبز مشکل است .من چند نمونه که احتمالا میتواند این نوع مگس باشد را معرفی کرده ام.در تصاویرردیف اول تفاوت را میتوانید مشاهده نمائید . تشخیص نوع نر وماده در فاصله دو چشم از یکدیگر است در نوع نر دو چشم بهم چسبیده است وماده از هم باز هستند.این خصوصیت در اکثر گونه های مگس مشاهده میشود

 

     
 Gymnocheta sp  Gymnocheta sp  Gymnocheta sp  Gymnocheta sp
       

 

در ردیف های بعدی تعداد تصاویر بیشتری برای مقایسه ارائه میگردد.انشائالله مفید واقع گردد

 

 


.مگس های جنس Lucilia دارای گونه های متعددی هستند.در زیر چند تصویر از این گونه ها ارائه میگردد.مگس رنگ مسی دارای نام علمی Lucilia (= Phaenicia) sericataاست

 

 

   جنس   Lucilia    
       

 

مگس های Chrysomya نیز دارای گونه های فراوان هستند که تصاویر زیر چند گونه از آنها را نشان میدهد.هر دو جنس فوق جزئ مگس های خانواده Blue Bottle Fly یا نام علمی Calliphoridae هستند.

 

 

       
       


مگس های جنس Neomyia نیز انواع متنوعی دارند واز خانواده مگس خانگی هستند با نام علمی Muscidae هستند.در زیر چند نونه از گونه های این جنس نشان داده میشود .

 

       
       مگس های جنس Gymnocheta از خانواده Tachinidae با گونه های متنوع بر خلاف چند جنس اشاره شده بالا جزئ مگس های مفید وشکارچی هستند.چند نمونه از آنها نشان داده میشوند.

مطالب بالا صرفا جهت اشنائی با مگس های سبز ایران ارائه شده نام علمی آنها در سایت insectsofiran.com قسمت مگس ها آورده شده است-امیدوارم مورد رضایت شما واقع ومفید بوده باشد .علاقمندان به مقالات قرآن وعلم حیات وزیست شناسی از اینجانب میتوانند به سایت حما مسنون Hammanmasnun.com مراجعه فرمایند .بامید دیدار مجدد شما از سایت حشرات ایران-سید محمد تقوی اهرمی-مرداد 1395