Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

Chrysomelidae-سوسک های برگخواردرختان و مزارع در ایران خانواده

 Chrysomelidae- سوسک های برگخواردرختان ومزارع در ایران خانواد

 

گونه های سوسک برگخوار درختان بیشتر در خانواده Chrysomelidae قرار دارند .این سوسک ها جزئ پر جمعیت ترین خانواده سوسک ها یا قاب بالان بشمار میروند .حدود 50000 گونه از آنها را تا کنون شناسائی کرده اند .بیشتر بر روی گیاهان مرتعی بسر میبرند وبرخی نیز از آفت های مهم درختان ومزارع هستند.اندازه آنها با توجه به تنوع گونه ها از یک میلیمتر تا 2 سانتی متر در نوسان اند.

دارای ساختار بدنی زیبا ورنگ های بسیار متنوع ودارای رفتار زندگی متفاوتی هستند. لارو اغلب این گونه ها خود را درقشری از فضولات می پوشانند .بدینوسیله از تهاجم دشمنان در امان میمانند.تمامی گونه ها ولارو های این خانواده بجز جنس Clytra از برگ درختان تغذیه میکنند.هر کدام بر روی درخت ویا گیاه میزبان خاصی بسر میبرند مانند سوسک نارون ، سوسک صنوبر وسوسک سیب زمینی وغیره .

گونه هائی که شخصا در شمال کشور واطراف تهران عکس برداری کرده ام به عنوان گونه هائی که در ایران یافت میشوند ذیلا معرفی میشوند.تصاویراز هر جنس یک یا چند نمونه نشان داده میشوند وعلاقه مندان برای اشنائی بیشتر با گونه های هر جنس میتوانند به قسمت گالری این سایت  Chrysomelidae مراجعه نمایند .سعی میشود به مرور خلاصه شرح ورفتار زندگی وتصاویر گونه های هر جنس را جداگانه معرفی نمایم.

.سید محمد تقوی اهرمی –Insectsofiran .com

 

         
 Acanthoscelides  Agelastica   Altica   Altiselin   Aphthona 
          
 Asiorestia   Batophila  Bruchus  Cassida   Cassida 
         
 Chaetocnema   Chrysochloa  Chrysolina   Chrysolina   Chrysolina 
         
 Clytra  Clytra  Coptocephala  Cryptocephalus   Cryptocephalus
         
 Deloyala  Donacia   Entamoscelis  Exosoma   Galeruca 
         
 Galerucella  Gastroidea  Gastrophysa  Hippuriphila   Labidostomis
         
 Locmaea  Longitarsus   Luperus   Lythraria  Melasoma
         
 Neogalerucella  Orsodacne  Oulema   Pachybrachis   Phyllotreta 
 Pilemostoma   Podagrica   Psylliodes  Smaragdina  Tituboea 
       
 Trirhabda  Galerucella