Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

آفت درختان نارون-Galerucella luteola -سوسک برگخوار نارون

 

 آفت درختان نارون-Galerucella luteola -سوسک برگخوار نارون

 

سوسک برگخوار نارون با نام علمی Galerucela luteola از خانواده Chrysomalidae است .این گونه از سبزینه برگ ها تغیه میکند وباعث خسارت شدید به درختان نارون میشود.اندازه این سوسک ها حدود 7 میلیمتر ونوع نر ان از ماده کمی کوچک تر است. فعالیت این حشره با گرم شدن هوا واوائل بهار شروع ودر فصل تلبستان به اوج خود میرسد.در سال دو الی سه نسل تولید مکنند واز آنجائیکه سوسک ماده به تعداد زیاد تخم ریزی میکند و دوره رشد آنها کوتاه است از تخم تا حشره کامل حدود سه هفته بطول میکشد باعث تجمع زیاد انها بر روی یک درخت میگردد .ذیلا برای اشنائی با این گونه تصاویر عکس برداری شده توسط اینجانب در یکی از پارک های تهران ارائه میشود .برای آگاهی بیشتر با رفتار زندگی این آفت به مقاله سوسک برگخوار نارون Galerucella luteola مراجعه فرمائید .سایت حشرات ایرانinsectsofiran.com