Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

زنبورهای گرده افشان مزارع ومراتع در ایران

زنبورهای گرده افشان مزارع ومراتع در ایران 

زنبور های گرده افشان یا زنبور های گل جزئ گروه زنبور های نیش دار یا Aculeate بشمار می آیند .زنبور عسل یکی از گونه های یک خانواده از این گروه است که همه ما آنها را خوب میشناسیم وبا بقیه چندان آشنائی نداریم طیف وسیعی از زنبور های گرده افشان وجود دارند که بسیار متنوع وزیبا هستند ولی متاسفانه نام ونشانی ندارند .اگر جزئ آفات گیاهی بودند ویا به ما انسان ها خسارتی وارد میکردند شانس گرفتن شناسنامه را داشتند .دارای نام ونشانی بودند .

انشائلله زنبور های ما وسایر بند پایان قبل از منقرض شدن نام ونشان دار شوند . هر کدام از این زنبور ها برای تفکیک شدن در ترجمه نام انها به آلمانی استفاده میکنم.در ادبیات آلمان برای زنبور ها دو نام مختلف وجود دارد .Bienen نام گروه زنبور های گل یا گرده افشان است وWesps نام سایر زنبور های نیش زن .ما همه را زنبور مینامیم .البته کلمه گنج هم داریم که به زنبورهای خرمائی وشکارچی اطلاق میشود .ما میتوانیم از این کلمه زیبای ایرانی به جای Wesps استفاده کنیم . در مجموع هفت خانواده از این گروه وجود دارند که در جهان حدود 30000 گونه از آنها شناسائی شده اند .زنبور عسل فقط یکی از این تعداد است .همه اینها در باغ ها ومراتع ،جنگل ومزارع فعال و جزئ زنبور های مفیدهستند .

تنوع گونه ها بسیار زیاد است وهر کدام در اقلیم آب و هوائی خاصی سکنی دارند .شناسائی این گونه ها مشکل است وکار گروهی میخواهد .گونه های ارائه شده که اکثرا برای اولین بار در ایران توسط اینجانب معرفی میشوند با روش مقایسه ای ویژگی های فردی نام های علمی آنها را در گالری سایت insectsofiran.com در زیر عکس ها درج کرده ام ،رشته تحصیلی من گیاه پزشکی از کشور آلمان است وتخصص حشره شناسی ندارم .بنابراین احتمال اشتباه در نامگذاری میرود .امیدوارم طبیعت دوستان عزیز از راهنمائی در این زمینه برای رفع اشکالات دریغ نفرمایند .

برای شناسائی همه این گونه در ایران هنوز راه بسیار درازی داریم واین یک شروع است .در اروپا حدود 700 گونه تا بحال شناسائی شده ودر المان 555 گونه که 380 گونه از اینها معمار لانه های خود هستند وبقیه به عنوان پارازیت در لانه سایر حشرات زندگی میکنند وباصطلاح انگل آنها هستند .تنها سه الی چهار گونه هستند که در گروه بزرگتر زندگی اجتماعی دارند مانند زنبور عسل اهلی ووحشی وگونه ای از خانواده آپیدا Apidae خانواده ای که زنبور عسل یکی از آنها است به نام بامبوس یا زنبور پشمالو ودو گونه دیگراز خانواده Halictidae است.

البته فقط گونه زنبور عسل تعداد زیادی از زنبورها در یک کندو تجمع میکنند .بقیه تعداد افراد کندو بمراتب کمتر است .خانواده های گروه گرده افشان عبارتند از

Apidae,Andrenidae,Colletidae,Halictidae,Melittidae,Megachilidae, .از هر تصویر خانواده چند نمونه در زیر معرفی میشوند .گونه های بیشتر هر خانواده را میتوانید با کلیک کردن روی نام هر خانواده به قسمت گالری سایت حشرات ایران مراجعه فرمائید .همه تصاویر شخصا عکس برداری کرده ام وسندی است برای وجود این گونه درایران .سید محمد تقوی اهرمی اسفند 1395


خانواده Apidae هم خانواده های زنبور عسل

       
       
 
       

 

خانواده Andrenidae

       
 
       
       

 

خانواده Colletidae

       
       
       
       
       
       

 

خانواده Halittidae

       
       
       

خانوادهMelittidae

 
       
       

خانواده Megachilidae