Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

پشه خاکی وگونه های هم خانواده آنها

پشه خاکی وگونه های هم خانواده آنها

پشه خاکی معروف که در کشور ما در انسان ایجاد سالک میکند از جمله پشه هائی است که در خانواده Psychodidae قرار گرفته اند .این پشه را اصطلاحا مگس فاضلاب هم مینامند.برخی آنها را بدلیل ویژه گی های خاص مکندگی خون که در آنها وجود دارددر یک خانواده گرفته شده از نام علمی این گونه بنام Phlebotomidae می آورند .

ساختار بدنی گونه های این خانواده وبه خصوص بال ها شبیه به بید ها است .آنها را جرئ پشه ها ی فاضلاب که همان خاتواده پسیکولیدا است بشمار می آورند .

در حقیقت گونه هائی از پشه های فاضلاب هستند که خون میمکند و ویروس سالک را بر روی پوست انسان وارد میکنند .این پشه ها نیش نمی زنند ولی با زائده دهانی خراشی کوچک در پوست ایحاد میکنند وخون را میمکنند و ویروس را وارد پوست میکنند وبر روی پوست ضایعات تخریبی ایجاد میکنند .

این پشه ها را بیشتر اطراف توالت ومحیط های مواد آلی گندیده میتوان مشاهده کرد. در مناطقی که فاضلاب وآب راکد وگندیده در جوی ها بویژه در برخی مناطق روستائی وشهری به وجود می اید محل تجمع این پشه ها است ودر این مکان زمینه رشد وتکثیر این پشه ها فراهم میشود .در حقیقت باید از محل تجمع این پشه دوری کرد.این پشه ها هنگامی که آلوده میشوند خطرناک هستند در غیر این صورت اثر یک گزش عادی پشه را بر روی پوست باقی میگذارند .برای آشنائی بیشتر با این پشه ها چند گونه از این خانواده که در مناطق مرطوب شمال کشور عکس گرفته ام نشان داده میشود .

البته تا کنون به پشه های خاکی ایجاد کننده سالک بر خورد نداشته ام ولی هم خانواده آنها را معرفی میکنم .پشه خاکی مانند تمامی هم گونه های خود دارای بالی مو داراست .طرز نشستن پشه خاکی با سایر هم گونه ها تفاوت اشکاری دارد .سایر گونه ها هنگام نشستن بال های خود را مانند پروانه ها باز نگه میدارند در صورتیکه پشه خاکی بال های خود را جمع میکند .

اشنائی مردم با شکل ظاهری حشره وشناخت نسبی از آن برای فرهنگ سازی بهداشتی جامعه بسیار مفید است .مقالات علمی خالی از تصویر کمکی به فرهنگ سازی بهداشتی مردم نمی کند. به مقالات بسیاری برخورد کرده ام که نویسنده مقاله هیچگونه آشنائی با سوژه اصلی مقاله ندارد ودر مواردی ازعکس اشتباهی استفاده کرده است .

ازانجائیکه هر گونه در شرایط محیطی خاصی به رشد ونمو خود ادامه میدهند ناقل ویروس های محیط خود هستند .سایر گونه های این خانواده که بیشتردر توالت های قدیمی وغیر بهداشتی وجوی های انتقال فاضلاب به سر میبرند گزارشی در مورد انتقال ویروس به انسان مشاهده نشده وتنها پشه خاکی با نام Phlebotomus papatasi ناقل نوعی ویروس است.

سالک که در مشرق زمین به آن لیشمانیوز پوستی یا یک ضایعه تخریبی پوستی نامیده میشو د نوعی بیماری بدخیم پوستی ویروسی است .

این ویروس بر حسب مکان یافت شده به سه نوع مختلف تقسیم بندی شده وشایع ترین آن که به تب فله بوتوموس معروف است از حیوانات بیمار به این ویروس مانند گوسفند ،بز وموش صحرائی توسط پشه خاکی به انسان منتقل میشود .

نام ویروس توسکانا Toskana-است که برحسب اولین محل برداشت وتفکیک از بیمار به نوع های S,T,N که مخفف Sizilien ,Toskana,Neapal نامگذاری شده است .

نوع Sizilien برای اولین بار در سال1960 توسط جوناس سالک از پشه ای برداشت وتفکیک شد. این پشه ملقب به نام علمی Phlebotomus papatasi گردید.علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ویکی پدیا ،Toscana Virus مراجعه فرمایند.در زیر تصاویری که در شمال کشور شخصا گرفته ام جهت اشنائی تقدیم میشود-سید محمد تقوی اهرمی اسفند 1395