Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

زنجره مانند ها یا زنجرک های ایران

زنجره مانند ها یا زنجرک های ایران

 راسته جور بالان یاهموپترا Homoptera  از دو زیر راسته Auchenorrhyncha وSternorrhyncha تشکیل شده اند.زنجره ها وزنجره مانند ها که به زنجرک ها نیز معروفند در راسته نخست قرار دارند.زنجره مانند ها که به زنجرک ها معروفند جزئ خانواده Cicadellidae یکی از پر گونه ترین خانواده حشرات به شمار می ایند.

  اندازه معمولی  این گونه ها 2 الی 13 میلیمتر تعدادی اندکی از آنها که کمیاب میباشند  و  دارای اندازه تا 3 سانتی متر هستند.گونه های این خانوالده دارای رنگ امیزی بسیار متنوع وزیبا هستندواحتمالا از کفشدوزک ها نیز زییا ترومتنوع ترند .

آنها از شیره موجود در برگ درختان وجوانه های آنها تغذیه میکنند .بسیاری از آنها به گیاهان مرتعی خاصی وابسته هستند وبرخی مانند زنجرک پسنه از آفات مهم کشاورزی بشمار می آیند .تعداد گونه های خسارت زا وآفات گیاهی نسبت به تعداد گونه های شناخته شده که بالغ بر 20000 گونه میشوند اندک اند .

تعداد گونه های شناخته شده در ایران مشخص نیست .رخی از آنها براساس خسارت ایجاد شده بر روی درختان وبوته های کشاورزی مورد شناسائی قرار گرفته اند .گونه هائی که در شمال کشور عکس برداری کرده ام به عنوان گونه های شناسائی شده در کشور ذیلا معرفی میشوند .علاقمندان میتوانند برای آشنائی با گونه های بیشتراین خانواده به Others-Homoptera-Cicadellidaeدر گالری سایت حشرات ایران قسمت سایر حشرات مراجعه فرمائید.سید محمد تقوی اهرمی اسفند 1395