Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

Cicadidae-زنجره های ایران

زنجره های ایران


راسته جور بالان یاهموپترا - Homoptera از دو زیر راسته Auchenorrhyncha وSternorrhyncha تشکیل شده اند.زنجره ها وزنجره مانند ها که به زنجرک ها نیز معروفند در راسته نخست قرار دارند .زنجره ها وزنجرک ها از نظر ساختار بدنی نسبتا مشابه هستند.زنجره ها دارای طول بدن حدود 20 الی 35 میلیمتر وزنجرکها کوچک وحد اکثر 8 الی 10 میلیمتر .هر دو از شیره برگ یا ریشه درختان تفذیه میکنند و کم وبیش جزئ آفات نباتی هستند.

زنجره ها به خانواده Cicadidae تعلق دارند وزنجرک ها جزئ خانواده Cicadellidae هستند.


 نحوه زندگی گونه های این دو خانواده با هم متفاوت است.زنجره ها بیشتر عمر خود را بصورت لارو میگذرانند واز ریشه درختان زیر خاک تغذیه میکنند وخسارت انها متوجه ریشه درختان است در صورتیکه زنجرک ها روی برگ وجوانه درختان فعال هستند .مثلا زنجرک پسته که به اشتباه زنجره پسته نامیده میشود جزئ خانواده Cicadellidae است واز شیره جوانه وبرگ پسته تغذیه میکند.

اطلاعات در باره رفتار زندگی وساختار بدنی به سایت های گیاهپزشکی وسایت Cicada - Wikipedia مراجعه فرمائید .در زیر تصاویری از گونه های زنجره ایرانی جهت آشنائی با شکل ظاهری آنها معرفی میشوند .این تصاویر در شمال کشور در شهرستان بهشهر ورودسر گرفته شده.

بیشترین گونه در مناطق گرم و خشک مانند کرمان وقاین یافت میشوند . اسامی گونه هاپس از شناسائی وارد میشود-سید محمد تقوی اهرمی –اسفند 1395